Persoonsgegevens (GDPR)

Persoonsgegevens (GDPR)

Informatie- en toestemmingsformulier betreffende verwerking van persoonsgegevens

Hierbij informeren over hoe Hoorcentrum Aerts uw persoonsgegevens, waarvoor we je toestemming vragen, verwerken.

De volgende categorieën van persoonsgegevens waarvoor we jouw toestemming vragen, willen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Selectie- en rekruteringsprocedure;
 2. Opname in de wervingsreserve.

 

1. Selectie en rekrutering

De verwerking van persoonsgegevens van de sollicitant is gerechtvaardigd in het kader van de selectie en rekruteringsprocedure en gebaseerd op het akkoord van betrokkene.

 • Persoonlijke identificatiegegevens :
  • naam en adres;
  • leeftijd en geboortedatum;
  • foto’s van de sollicitant;
  • nationaliteit;
  • geslacht;
  • burgerlijke staat, gezinssamenstelling en fiscale situatie;
  • rijksregisternummer;
  • telefoonnummer (vast en gsm);
  • e-mailadres (professioneel en privé).
 • Persoonlijke kenmerken :
  • diploma’s, beroepsvorming en -bekwaamheid;
  • opleiding, vorming en loopbaan :
  • academische cv: overzicht scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde opleidingen, diploma’s
  • beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder,…);
  • professionele ervaring: beroepsinteresse, academische interesse, specialisaties, onderwijservaring;
  • lidmaatschap beroepsorganisaties en/of vakvereniging;
  • publicaties;
  • vorige functies en ervaringen bij andere ondernemingen;
  • referenties vorige betrekkingen.
 • Vrijetijdsbesteding :
  • hobby’s en sporten;
  • lidmaatschappen.

 

2. Opname in wervingsreserve

De verwerking van persoonsgegevens van de sollicitant is gerechtvaardigd in het kader van de toekomstige selectie en rekrutering en gebaseerd op het akkoord van betrokkene.

 • Persoonlijke identificatiegegevens (zie boven)
 • Persoonlijke kenmerken (zie boven)
 • Opleiding, vorming en loopbaan (zie boven)
 • Vrijetijdsbesteding (zie boven)

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de context van de selectie en rekrutering.

Enkel de medewerkers van de onderneming die de toegang effectief nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot deze persoonsgegevens.  Deze personen handelen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij delen, waar dit nodig is, de gegevens ook met de andere entiteiten binnen het netwerk.

Als we hiertoe wettelijk verplicht worden, kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Jouw persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd. Indien de onderneming voorziet dat de gegevens buiten de EU zullen worden opgeslagen en bewerkt, dan zal de onderneming dit expliciet vermelden en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als van toepassing binnen de EU.

Jouw persoonsgegevens zullen buiten deze gevallen nooit aan derden worden overgemaakt of ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt in uitvoering van de selectie en rekrutering binnen de onderneming.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en ze met name te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens zolang ze noodzakelijk zijn om de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben, te verwezenlijken. Jouw gegevens worden verwerkt gedurende de ganse periode van de selectie en rekruteringsprocedure.

 

Indien je niet wordt aangeworven binnen de onderneming worden je gegevens opgenomen in een wervingsreserve voor een periode van 1 jaar.

Je hebt het recht je gegevens in te zien, te (laten) verbeteren of wissen en, in sommige gevallen, de verwerking ervan te (laten) beperken. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor doeleinden van direct marketing. Voor zover dat van toepassing is, kan je ook de overdracht van je gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vragen.

In de mate dat de verwerking zijn grondslag vindt in je toestemming, heb je ook te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Die intrekking heeft enkel gevolgen voor de toekomst.

Als je meent dat je rechten zijn geschonden, heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voor vragen of klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens en/of deze informatie kan je altijd contact opnemen met Tessa Bellens – Manager administratie, via mail tessa@hoorcentrumaerts.be of telefonisch: 014 25 50 07.