Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden:
Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon of welk ander handelsdocument van onze firma, ongeacht welk danige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren en met uitdrukkelijke instemming van beide partijen.

Proefperiode:
Zo de klant gedurende de proefperiode zoals omschreven in de bestelbon, het toestel verliest, ongeacht of dit verlies te wijten is aan redenen afhankelijk dan wel onafhankelijk van de wil van de klant, is de klant gehouden dit verlies integraal te vergoeden.
Deze schadevergoeding stemt overeen met het bedrag zoals omschreven in de bestelbon.
De klant kan zich zonodig op zijn kosten tegen een dergelijk verlies verzekeren.

Garantie:
De duur van de garantie bedraagt 2 jaar, behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen. De termijn neemt een aanvang vanaf de levering van het toestel, levering die pas kan geschieden na toestemming van de Adviserende Geneesheer van de verzekeringsinstelling/het VAPH. De garantie is slechts geldig voor zover de klant het product in normale omstandigheden en als een goed huisvader gebruikt, alsook conform de door onze firma voorgeschreven onderhouds-, reinigingsbepalingen, waarvan de klant erkent een exemplaar ontvangen te hebben en de inhoud ervan aanvaard te hebben.
Ingeval van defect zal onze firma redelijkerwijze maatregelen nemen teneinde het product opnieuw goed te doen functioneren. Enkel onze firma zal bepalen welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.
Ingeval van ruiling van het oorspronkelijk aangekochte toestel, zal hiervan een overeenkomst opgemaakt worden ter staving van deze ruiling en onderschreven worden door beide partijen.
Naargelang hetgeen op het garantiecertificaat is voorzien, dient de klant contact op te nemen met de technische dienst of moet hij het defecte product aan onze firma terugbezorgen, dit in de oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die een gelijkaardige bescherming geniet. Naargelang de aard van het defect wordt het product ter plaatse hersteld, omgewisseld of naar de werkplaats gebracht. De garantietermijn toepasselijk op een hersteld of een vervangen product verstrijkt bij het vervallen van de garantietermijn die geldt voor het gekochte product, maar zal echter niet minder bedragen dan drie maanden. Indien het om meer complexe producten gaat of indien de klant daar uitdrukkelijk om verzoekt, dan kan onze firma herstelling van het product op het installatieadres uitvoeren. Indien een herstelling ter plaatse onmogelijk blijkt, dan stelt de technicus de klant daarvan op de hoogte en verwijdert hij met het akkoord van de klant het defecte product.
De garantie heeft geen betrekking op o.m. alle mogelijke schade veroorzaakt na de verkoop; schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het product bevindt. Bijvoorbeeld (exemplatieve opsomming): schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, het niet op regelmatige tijdstippen vervangen van onderdelen onderhevig aan transpiratie, niet-naleving van instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht; herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, contactdozen, antennes, opladers van toestellen, neklussen van toestellen e.d.); vervanging van toebehoren die regelmatig moeten vernieuwd worden (batterijen, papier, inkt, neklussen van toestellen e.d.…) en levering van reinigingsproducten.
De garantie is niet van toepassing indien de klant het product zelf wijzigt, onbehoorlijk gebruikt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door onze firma werden aangeduid. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de klant de fabricagenummers en/of merktekens van het product wegneemt of vervalst.
Tenzij anders overeengekomen, heeft de garantie uitsluitend betrekking op wisselstukken. Onderhoud en herstelling zullen op vraag van de klant en op diens kosten uitgevoerd worden door onze firma of door een door onze firma aangeduide firma. De klant kan eveneens een onderhoudscontract afsluiten met onze firma. Onze firma behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen die dan gesubrogeerd worden in de rechten en plichten van onze firma.
Indien het product niet door onze firma werd geïnstalleerd of indien de garantietermijn ervan verlopen is, dan zal de aanvaarding van de aanvraag om technische bijstand afhankelijk zijn van een voorafgaandelijk technisch onderzoek van het product door onze firma, en dit op kosten van de klant.Wet op het Consumentenkrediet:
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan onze firma schriftelijk kenbaar maken per aangetekende zending.
Speelt eerder aangehaalde wet dan moet de klant ons per aangetekende brief op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.

Betalingsvoorwaarden:
Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling intresten gelijk aan 10% op, gerekend vanaf de factuurdatum tot de dag van effectieve betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding aan 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 130,00€, dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Aanvaarding van gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen van onze firma worden steeds gedaan zonder verzaking aan deze clausule.
Bij gebreke aan aangetekend protest binnen de acht dagen na verzending der factuur wordt deze geacht integraal aanvaard te zijn geworden. Bewijs van verzending van onze factuur wordt geleverd door ons uitgaand factuurboek en/of btw-aangifte.
Elke vertraging in de betaling geeft aan onze firma het recht om nog uit te voeren diensten op te schorten of te annuleren, en het aanvaarden van nieuwe opdrachten te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
Geschillenbeslechting: Alle geschillen volgend uit huidige overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgische Recht.

Tegemoetkoming hoortoestellen:
Al onze audiologen zijn geconventioneerd. Dit heeft als voordeel dat onze klanten kunnen genieten van de hoogst mogelijke tegemoetkoming. Om een tegemoetkoming te ontvangen, moet er wel voldaan zijn aan de RIZIV-voorwaarden. Via deze link kan u de terugbetalingstarieven nakijken. Voor meer informatie over de voorwaarden kan u terecht in onze hoorcentra. Onze audiologen zullen u ook verder ondersteunen bij de aanvraag.
Nomenclatuur